Strona główna | Rejestracja | Logowanie | Koszyk (0.00 zł)
  Produkty   |   Technika   |   Serwis   |   Partnerzy   |   Przykładowe realizacje   |   Konfigurator instalacji   |   Konfigurator centrala akumulacyjna   |   O nas   |   Kontakt

Klient indywidualny   |   Klient biznesowy

Nazwa firmy:
NIP:
REGON:
Imię:
Nazwisko:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Ulica:
Telefon:
E-mail:
Login:
Hasło:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.baron.com.pl

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25.12.2014r

 

I.

 1. Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem, znajdujący się pod adresem www.baron.com.pl prowadzony jest przez Janusza Baron pod firmą BARON SYSTEM z siedzibą w Drogomyślu 43-424 przy ul. Głównej 4.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady warunki sprzedaży produktów przez Sklep.

 

II. Sklep internetowy

 1. Sklep jest wyodrębnioną częścią strony www.baron.com.pl na której zamieszczone są informacje o sprzedawanych produktach.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert za pomocą sieci elektronicznej.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a firmą BARON SYSTEM prowadzoną przez Janusza Baron.
 5. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie są fabrycznie nowe i zostały dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Wszystkie ceny za produkty podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

 

III. Klienci Sklepu

 1. Klientem Sklepu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, która dokona rejestracji w Sklepie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza.
 2. Po dokonaniu rejestracji Klient może korzystać ze Sklepu, posługując się własnym loginem i hasłem. Login i hasło są przypisane jednemu, konkretnemu Klientowi.
 3. W przypadku udostępnienia loginu i hasła przez Klienta osobie trzeciej, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania tej osoby – jak za własne działania.

 

IV. Składanie i przyjęcie oferty

 1. Oferty Klientów na produkty sprzedawane w Sklepie przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej.
 2. Oferty można składać całodobowo przez cały rok.
 3. Chwilą zawarcia umowy jest przyjęcie oferty przez Sklep, które następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu oferty, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W przypadku gdy oferta obejmuje produkty, które nie są dostępne w magazynie Sklepu, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu oferty. W takim przypadku Klient ma prawo do:

- zmiany oferty,

- odwołania oferty,

- podtrzymania oferty na indywidualnie uzgodnionych warunkach realizacji.

 

V. Realizacja umowy

 1. Umowy są realizowane w terminie 14 dni od dnia ich zawarcia w przypadku wyboru płatności przy odbiorze oraz w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu w przypadku wyboru przedpłaty.
 2. Terminy realizacji określone w ust. 1 nie dotyczą produktów, przy których podano termin realizacji. Do tych produktów stosuje się termin realizacji, który został podany przy produkcie.
 3. Jeżeli termin realizacji poszczególnych produktów jest różny, realizacja następuje w terminie dłuższym.

 

VI. Formy płatności

 1. Zapłata za produkty może nastąpić w następujący sposób:

a/ płatność przy odbiorze – tzw. opcja „za pobraniem”,

b/ przedpłata – przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Sklepu: ING Bank Śląski o/Cieszyn nr 44 1050 1083 1000 0001 0087 7059 .

 1. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty Sklep zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania zapłaty za produkty objęte umową w ciągu 24 godzin od zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu.

 

VII. Wysyłka

 1. Wysyłka produktów może nastąpić za pośrednictwem:

a/ firmy kurierskiej UPS – wysyłka zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.ups.com

2. Dopuszcza się również opcję odbioru osobistego produktów pod adresem: 43-424 Drogomyśl ul. Główna 4. Przed dokonaniem odbioru osobistego Sklep prosi o kontakt telefoniczny pod numerem 33 8572115

 

 

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając na adres Sklepu oświadczenie na piśmie (Załącznik nr 1 - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy) w terminie 14 dni od otrzymania produktów objętych umową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą.
 3. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w wypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, 

d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 

f) dostarczania prasy, 

g) usług w zakresie gier hazardowych.

 

IX. Reklamacje

 1. Reklamacje powinny być składane pisemnie (listownie, faxem, e-mailem) – zaleca się skorzystanie z Formularza reklamacyjnego – na adres Sklepu Internetowego określony w rozdziale I ust. 1 lub na adres poczty elektronicznej baron@baron.com.pl .
 2. Reklamacje rozpatrywane są:

- w przypadku reklamacji Klienta będącego konsumentem – w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Nierozpatrzenie reklamacji Kupującego w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem;

- w przypadku reklamacji Klienta niebędącego konsumentem – w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

 1. Klient niebędący konsumentem może złożyć reklamację w terminie 2 dni od otrzymania produktu wadliwego lub niezgodnego z umową. Podstawą reklamacji jest protokół szkody sporządzony przez pracownika firmy kurierskiej UPS w zależności od wyboru opcji wysyłki oraz dowód zakupu produktów. Po upływie terminu, o którym mowa w zd. 1, lub w przypadku braku protokołu szkody i dowodu zakupu produktów, Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmii za wady towaru.
 2. W razie stwierdzenia, że reklamacja Klienta niebędącego konsumentem jest nieuzasadniona ponosi on wszelkie koszty związane z reklamacją.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.baron.com.pl.

 

 

 

Załącznik nr 1 - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

...........................................................                                                               ..........................  ......................

.........................…..........................…                                                                  Miejscowość         Data

………...............................................

nazwisko i adres konsumenta

   

 

                                                                                                        

                                                                                                            Baron Janusz

                                                                                                            BARON SYSTEM

                                                                                                            Ul. Główna 4

                                                                                                            43-424 Drogomyśl

 

 

                                                                            OŚWIADCZENIE

                                       O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) oświadczam,

że odstępuję od umowy sprzedaży nr……………………… zawartej za pośrednictwem serwisu www.baron.com.pl w

dniu ................................, której przedmiotem był zakup:..............................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………………………………………..................

 

Jednocześnie informuję, że przesyłkę zawierającą zakupiony przeze mnie towar otrzymałem/am w dniu …………..

 

                                                                                                                                                            ..................................................

                                                                                                                                                                    podpis konsumenta

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.baron.com.pl

OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014

 

I.

 1. Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem, znajdujący się pod adresem www.baron.com.pl prowadzony jest przez Janusza Baron pod firmą BARON SYSTEM z siedzibą w Drogomyślu 43-424 przy ul. Głównej 4.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady warunki sprzedaży produktów przez Sklep.

 

II. Sklep internetowy

 1. Sklep jest wyodrębnioną częścią strony www.baron.com.pl na której zamieszczone są informacje o sprzedawanych produktach.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert za pomocą sieci elektronicznej.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a firmą BARON SYSTEM prowadzoną przez Janusza Baron.
 5. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie są fabrycznie nowe i zostały dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Wszystkie ceny za produkty podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

 

III. Klienci Sklepu

 1. Klientem Sklepu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, która dokona rejestracji w Sklepie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza.
 2. Po dokonaniu rejestracji Klient może korzystać ze Sklepu, posługując się własnym loginem i hasłem. Login i hasło są przypisane jednemu, konkretnemu Klientowi.
 3. W przypadku udostępnienia loginu i hasła przez Klienta osobie trzeciej, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania tej osoby – jak za własne działania.

 

IV. Składanie i przyjęcie oferty

 1. Oferty Klientów na produkty sprzedawane w Sklepie przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej.
 2. Oferty można składać całodobowo przez cały rok.
 3. Chwilą zawarcia umowy jest przyjęcie oferty przez Sklep, które następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu oferty, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W przypadku gdy oferta obejmuje produkty, które nie są dostępne w magazynie Sklepu, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu oferty. W takim przypadku Klient ma prawo do:

- zmiany oferty,

- odwołania oferty,

- podtrzymania oferty na indywidualnie uzgodnionych warunkach realizacji.

 

V. Realizacja umowy

 1. Umowy są realizowane w terminie 14 dni od dnia ich zawarcia w przypadku wyboru płatności przy odbiorze oraz w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu w przypadku wyboru przedpłaty.
 2. Terminy realizacji określone w ust. 1 nie dotyczą produktów, przy których podano termin realizacji. Do tych produktów stosuje się termin realizacji, który został podany przy produkcie.
 3. Jeżeli termin realizacji poszczególnych produktów jest różny, realizacja następuje w terminie dłuższym.

 

VI. Formy płatności

 1. Zapłata za produkty może nastąpić w następujący sposób:

a/ płatność przy odbiorze – tzw. opcja „za pobraniem”,

b/ przedpłata – przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Sklepu: ING Bank Śląski o/Cieszyn nr 44 1050 1083 1000 0001 0087 7059 .

 1. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty Sklep zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania zapłaty za produkty objęte umową w ciągu 24 godzin od zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu.

 

VII. Wysyłka

 1. Wysyłka produktów może nastąpić za pośrednictwem:

a/ firmy kurierskiej UPS – wysyłka zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.ups.com

2. Dopuszcza się również opcję odbioru osobistego produktów pod adresem: 43-424 Drogomyśl ul. Główna 4. Przed dokonaniem odbioru osobistego Sklep prosi o kontakt telefoniczny pod numerem 33 8572115

 

 

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając na adres Sklepu oświadczenie na piśmie (Załącznik nr 1 -Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy) w terminie 10 dni od otrzymania produktów objętych umową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą.
 3. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w wypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, 

d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 

f) dostarczania prasy, 

g) usług w zakresie gier hazardowych.

 

IX. Reklamacje

 1. Reklamacje powinny być składane pisemnie (listownie, faxem, e-mailem) – zaleca się skorzystanie z Formularza reklamacyjnego – na adres Sklepu Internetowego określony w rozdziale I ust. 1 lub na adres poczty elektronicznej baron@baron.com.pl .
 2. Reklamacje rozpatrywane są:

- w przypadku reklamacji Klienta będącego konsumentem – w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Nierozpatrzenie reklamacji Kupującego w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem;

- w przypadku reklamacji Klienta niebędącego konsumentem – w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

 1. Klient niebędący konsumentem może złożyć reklamację w terminie 2 dni od otrzymania produktu wadliwego lub niezgodnego z umową. Podstawą reklamacji jest protokół szkody sporządzony przez pracownika firmy kurierskiej UPS w zależności od wyboru opcji wysyłki oraz dowód zakupu produktów. Po upływie terminu, o którym mowa w zd. 1, lub w przypadku braku protokołu szkody i dowodu zakupu produktów, Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmii za wady towaru.
 2. W razie stwierdzenia, że reklamacja Klienta niebędącego konsumentem jest nieuzasadniona ponosi on wszelkie koszty związane z reklamacją.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.baron.com.pl.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu i w pełni akceptuję jego treść.
Imię:
Nazwisko:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Ulica:
Telefon:
E-mail:
Login:
Hasło:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.baron.com.pl

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25.12.2014r

 

I.

 1. Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem, znajdujący się pod adresem www.baron.com.pl prowadzony jest przez Janusza Baron pod firmą BARON SYSTEM z siedzibą w Drogomyślu 43-424 przy ul. Głównej 4.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady warunki sprzedaży produktów przez Sklep.

 

II. Sklep internetowy

 1. Sklep jest wyodrębnioną częścią strony www.baron.com.pl na której zamieszczone są informacje o sprzedawanych produktach.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert za pomocą sieci elektronicznej.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a firmą BARON SYSTEM prowadzoną przez Janusza Baron.
 5. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie są fabrycznie nowe i zostały dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Wszystkie ceny za produkty podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

 

III. Klienci Sklepu

 1. Klientem Sklepu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, która dokona rejestracji w Sklepie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza.
 2. Po dokonaniu rejestracji Klient może korzystać ze Sklepu, posługując się własnym loginem i hasłem. Login i hasło są przypisane jednemu, konkretnemu Klientowi.
 3. W przypadku udostępnienia loginu i hasła przez Klienta osobie trzeciej, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania tej osoby – jak za własne działania.

 

IV. Składanie i przyjęcie oferty

 1. Oferty Klientów na produkty sprzedawane w Sklepie przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej.
 2. Oferty można składać całodobowo przez cały rok.
 3. Chwilą zawarcia umowy jest przyjęcie oferty przez Sklep, które następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu oferty, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W przypadku gdy oferta obejmuje produkty, które nie są dostępne w magazynie Sklepu, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu oferty. W takim przypadku Klient ma prawo do:

- zmiany oferty,

- odwołania oferty,

- podtrzymania oferty na indywidualnie uzgodnionych warunkach realizacji.

 

V. Realizacja umowy

 1. Umowy są realizowane w terminie 14 dni od dnia ich zawarcia w przypadku wyboru płatności przy odbiorze oraz w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu w przypadku wyboru przedpłaty.
 2. Terminy realizacji określone w ust. 1 nie dotyczą produktów, przy których podano termin realizacji. Do tych produktów stosuje się termin realizacji, który został podany przy produkcie.
 3. Jeżeli termin realizacji poszczególnych produktów jest różny, realizacja następuje w terminie dłuższym.

 

VI. Formy płatności

 1. Zapłata za produkty może nastąpić w następujący sposób:

a/ płatność przy odbiorze – tzw. opcja „za pobraniem”,

b/ przedpłata – przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Sklepu: ING Bank Śląski o/Cieszyn nr 44 1050 1083 1000 0001 0087 7059 .

 1. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty Sklep zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania zapłaty za produkty objęte umową w ciągu 24 godzin od zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu.

 

VII. Wysyłka

 1. Wysyłka produktów może nastąpić za pośrednictwem:

a/ firmy kurierskiej UPS – wysyłka zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.ups.com

2. Dopuszcza się również opcję odbioru osobistego produktów pod adresem: 43-424 Drogomyśl ul. Główna 4. Przed dokonaniem odbioru osobistego Sklep prosi o kontakt telefoniczny pod numerem 33 8572115

 

 

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając na adres Sklepu oświadczenie na piśmie (Załącznik nr 1 - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy) w terminie 14 dni od otrzymania produktów objętych umową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą.
 3. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w wypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, 

d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 

f) dostarczania prasy, 

g) usług w zakresie gier hazardowych.

 

IX. Reklamacje

 1. Reklamacje powinny być składane pisemnie (listownie, faxem, e-mailem) – zaleca się skorzystanie z Formularza reklamacyjnego – na adres Sklepu Internetowego określony w rozdziale I ust. 1 lub na adres poczty elektronicznej baron@baron.com.pl .
 2. Reklamacje rozpatrywane są:

- w przypadku reklamacji Klienta będącego konsumentem – w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Nierozpatrzenie reklamacji Kupującego w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem;

- w przypadku reklamacji Klienta niebędącego konsumentem – w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

 1. Klient niebędący konsumentem może złożyć reklamację w terminie 2 dni od otrzymania produktu wadliwego lub niezgodnego z umową. Podstawą reklamacji jest protokół szkody sporządzony przez pracownika firmy kurierskiej UPS w zależności od wyboru opcji wysyłki oraz dowód zakupu produktów. Po upływie terminu, o którym mowa w zd. 1, lub w przypadku braku protokołu szkody i dowodu zakupu produktów, Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmii za wady towaru.
 2. W razie stwierdzenia, że reklamacja Klienta niebędącego konsumentem jest nieuzasadniona ponosi on wszelkie koszty związane z reklamacją.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.baron.com.pl.

 

 

 

Załącznik nr 1 - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

...........................................................                                                               ..........................  ......................

.........................…..........................…                                                                  Miejscowość         Data

………...............................................

nazwisko i adres konsumenta

   

 

                                                                                                        

                                                                                                            Baron Janusz

                                                                                                            BARON SYSTEM

                                                                                                            Ul. Główna 4

                                                                                                            43-424 Drogomyśl

 

 

                                                                            OŚWIADCZENIE

                                       O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) oświadczam,

że odstępuję od umowy sprzedaży nr……………………… zawartej za pośrednictwem serwisu www.baron.com.pl w

dniu ................................, której przedmiotem był zakup:..............................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………………………………………..................

 

Jednocześnie informuję, że przesyłkę zawierającą zakupiony przeze mnie towar otrzymałem/am w dniu …………..

 

                                                                                                                                                            ..................................................

                                                                                                                                                                    podpis konsumenta

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.baron.com.pl

OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014

 

I.

 1. Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem, znajdujący się pod adresem www.baron.com.pl prowadzony jest przez Janusza Baron pod firmą BARON SYSTEM z siedzibą w Drogomyślu 43-424 przy ul. Głównej 4.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady warunki sprzedaży produktów przez Sklep.

 

II. Sklep internetowy

 1. Sklep jest wyodrębnioną częścią strony www.baron.com.pl na której zamieszczone są informacje o sprzedawanych produktach.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert za pomocą sieci elektronicznej.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a firmą BARON SYSTEM prowadzoną przez Janusza Baron.
 5. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie są fabrycznie nowe i zostały dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Wszystkie ceny za produkty podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

 

III. Klienci Sklepu

 1. Klientem Sklepu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, która dokona rejestracji w Sklepie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza.
 2. Po dokonaniu rejestracji Klient może korzystać ze Sklepu, posługując się własnym loginem i hasłem. Login i hasło są przypisane jednemu, konkretnemu Klientowi.
 3. W przypadku udostępnienia loginu i hasła przez Klienta osobie trzeciej, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania tej osoby – jak za własne działania.

 

IV. Składanie i przyjęcie oferty

 1. Oferty Klientów na produkty sprzedawane w Sklepie przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej.
 2. Oferty można składać całodobowo przez cały rok.
 3. Chwilą zawarcia umowy jest przyjęcie oferty przez Sklep, które następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu oferty, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W przypadku gdy oferta obejmuje produkty, które nie są dostępne w magazynie Sklepu, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu oferty. W takim przypadku Klient ma prawo do:

- zmiany oferty,

- odwołania oferty,

- podtrzymania oferty na indywidualnie uzgodnionych warunkach realizacji.

 

V. Realizacja umowy

 1. Umowy są realizowane w terminie 14 dni od dnia ich zawarcia w przypadku wyboru płatności przy odbiorze oraz w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu w przypadku wyboru przedpłaty.
 2. Terminy realizacji określone w ust. 1 nie dotyczą produktów, przy których podano termin realizacji. Do tych produktów stosuje się termin realizacji, który został podany przy produkcie.
 3. Jeżeli termin realizacji poszczególnych produktów jest różny, realizacja następuje w terminie dłuższym.

 

VI. Formy płatności

 1. Zapłata za produkty może nastąpić w następujący sposób:

a/ płatność przy odbiorze – tzw. opcja „za pobraniem”,

b/ przedpłata – przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Sklepu: ING Bank Śląski o/Cieszyn nr 44 1050 1083 1000 0001 0087 7059 .

 1. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty Sklep zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania zapłaty za produkty objęte umową w ciągu 24 godzin od zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu.

 

VII. Wysyłka

 1. Wysyłka produktów może nastąpić za pośrednictwem:

a/ firmy kurierskiej UPS – wysyłka zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.ups.com

2. Dopuszcza się również opcję odbioru osobistego produktów pod adresem: 43-424 Drogomyśl ul. Główna 4. Przed dokonaniem odbioru osobistego Sklep prosi o kontakt telefoniczny pod numerem 33 8572115

 

 

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając na adres Sklepu oświadczenie na piśmie (Załącznik nr 1 -Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy) w terminie 10 dni od otrzymania produktów objętych umową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą.
 3. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w wypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, 

d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 

f) dostarczania prasy, 

g) usług w zakresie gier hazardowych.

 

IX. Reklamacje

 1. Reklamacje powinny być składane pisemnie (listownie, faxem, e-mailem) – zaleca się skorzystanie z Formularza reklamacyjnego – na adres Sklepu Internetowego określony w rozdziale I ust. 1 lub na adres poczty elektronicznej baron@baron.com.pl .
 2. Reklamacje rozpatrywane są:

- w przypadku reklamacji Klienta będącego konsumentem – w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Nierozpatrzenie reklamacji Kupującego w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem;

- w przypadku reklamacji Klienta niebędącego konsumentem – w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

 1. Klient niebędący konsumentem może złożyć reklamację w terminie 2 dni od otrzymania produktu wadliwego lub niezgodnego z umową. Podstawą reklamacji jest protokół szkody sporządzony przez pracownika firmy kurierskiej UPS w zależności od wyboru opcji wysyłki oraz dowód zakupu produktów. Po upływie terminu, o którym mowa w zd. 1, lub w przypadku braku protokołu szkody i dowodu zakupu produktów, Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmii za wady towaru.
 2. W razie stwierdzenia, że reklamacja Klienta niebędącego konsumentem jest nieuzasadniona ponosi on wszelkie koszty związane z reklamacją.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.baron.com.pl.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu i w pełni akceptuję jego treść.